Pilgrims at the Dhamek Stupa, Sarnath, March 2010.